15 lutego minął termin zapłaty podatku od środków transportowych

Podatek od środków transportowych wpłaca się do 15 lutego każdego roku do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji DT-1?

Podatek od środków transportowych leży zarówno na osobach fizycznych, jak i osobach prawnych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.:

– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton,

– ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton,

– autobusy,

– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż12 ton (nie licząc przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego).

Niezłożenie deklaracji na czas

W przypadku niezłożenia deklaracji na ten podatek, organ właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika lub jego siedziby, wyśle wezwanie do podatnika w celu złożenia takiej deklaracji w dodatkowym terminie i złożenia wyjaśnień za brak złożenia tej deklaracji w terminie.

Organ podatkowy może również nałożyć karę finansową na podatnika i wszcząć postępowanie.

Źródło: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

Źródło zdjęcia: pixabay.com