Sprawy rodzinne

W naszej Kancelarii zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Dział rodzinny jest częścią prawa cywilnego, który obejmuje stosunki prawne (w kwestiach majątkowych i niemajątkowych) oraz funkcjonowanie rodziny. Głównym aktem prawnym jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 choć do istotnych źródeł zaliczamy również Kodeks cywilny, a także ustawy szczegółowe.

ZASADY PRAWA RODZINNEGO

Ta dziedzina uwzględnia pewne dyrektywy, które stanowią podstawę obowiązujących przepisów. Zgodnie ze sformułowanymi zasadami, priorytetem jest dobro dziecka, zapewnienie mu odpowiednich warunków bytowania i przestrzeganie jego praw. Ochroną objęta jest także instytucja rodziny, która jako podstawowa komórka społeczna powinna być stawiana na pierwszym miejscu podczas rozwiązywania wszelkich sporów sądowych oraz prowadzenia mediacji.

Poza powyższymi aspektami prawo rodzinne zakłada także równouprawnienie dzieci niezależnie od pochodzenia, równouprawnienie kobiety i mężczyzny oraz uniezależnienie obowiązujących norm od elementów wyznaniowych. Ponadto ważną rolę odgrywa zasada monogamii, zgodnie z którą osoba pozostająca w związku małżeńskim nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa, oraz zasada trwałości małżeństwa – oznacza ona, że starając się o rozwód, unieważnienie związku małżeńskiego lub separację, należy udowodnić, że zaistniały okoliczności uzasadniające podjęcie takich kroków. Podczas przygotowywania dokumentacji i zbierania dowodów warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO RODZINNE?

Sprawy rodzinne prowadzone są przed sądami powszechnymi. Ich zakres jest natomiast dość szeroki. Zaliczamy do nich postępowania takie jak:

  • zasądzenie alimentów, a także podwyższenie albo obniżenie alimentów,
  • rozwiązanie małżeństwa, separację lub zniesienie separacji,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • ustanowienie kuratora dla osoby małoletniej,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej.

Co ważne, tego typu sprawy nie zawsze mają charakter sporu. Niekiedy jednak postępowanie sądowe jest konieczne, aby osiągnąć konkretny cel. Mowa tu na przykład o adopcji – w tym przypadku należy złożyć wniosek do sądu o przysposobienie dziecka. Sąd zazwyczaj wyraża zgodę na pobyt małoletniego w domu wnioskodawców przez tzw. okres preadopcyjny, a dopiero w kolejnej rozprawie orzeka przysposobienie.

Ponadto wiele sporów dotyczących na przykład opieki nad dzieckiem można rozwiązać podczas wspomnianej mediacji. Proces ten polega na prowadzeniu dyskusji mających na celu osiągnięcie porozumienia i opracowanie korzystnej dla obu stron ugody. Rozmowy odbywają się z udziałem neutralnej osoby trzeciej – mediatora. Metoda ta wiąże się z niższymi kosztami niż tradycyjne postępowanie sądowe, a ponadto jest sposobem na zminimalizowanie stresu. Sprzyja również pojednaniu skonfliktowanych osób, co jest szczególnie istotne w przypadku, gdy mają one wspólne dziecko. Planując przeprowadzenie mediacji, warto zwrócić się do wyspecjalizowanej kancelarii.

POMOC PRAWNIKA W PROWADZENIU SPRAW RODZINNYCH

Spory z zakresu prawa rodzinnego bywają trudne nie tylko ze względu na rozległość obowiązujących przepisów. Są to zazwyczaj przeżycia emocjonalne dla skonfliktowanych osób. W takiej sytuacji szczególnie istotne jest możliwie szybkie przeprowadzenie postępowania sądowego lub mediacji.

Pomocą służą prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie prawa. Korzystając z ich wsparcia, Klient ma pewność, że przygotowane dokumenty i wnioski nie zawierają błędów. Może także liczyć na profesjonalne doradztwo w wyborze optymalnych rozwiązań, a także na dokładne wyjaśnienie problematycznych zagadnień prawnych. To przekłada się na poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość poznania poszczególnych kwestii, które mogą pojawić się podczas postępowania sądowego.