E-mail:

info@lsst.pl

Godziny otwarcia:

PN-PT: 10:00-17:00

SPECJALIZACJE

Obsługa firm

Miesięczny koszt outsourcingu również ustalany jest z uwzględnieniem indywidualnych czynników. Przede wszystkim zależy on od zakresu podejmowanych czynności oraz liczby godzin przeznaczonych na wszystkie czynności w danym okresie rozliczeniowym. Rozważając nawiązanie stałej współpracy, warto umówić się na spotkanie, na przykład w kancelarii LSST. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby w Warszawie na Bielanach.

Zespół ekspertów prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną firm.  Z doświadczenia wiemy, że każdy przedsiębiorca potrzebuje innego rodzaju wsparcia w swojej działalności. Dzięki stałej współpracy nasz Zespół poznaje indywidualnie Klienta i jego potrzeby. Świadczymy głównie usługi prawne polegające na:

 • porady prawne dotyczące bieżącej działalności Klienta
 • opiniowaniu umów
 • sporządzaniu pism do sądów oraz organów administracji
 • przygotowywaniu umów, regulaminów i statutów
 • prowadzeniu spraw pracowniczych
 • reprezentacji naszych Klientów w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
 • pomoc w procesie windykacji wierzytelności w tym w postępowaniu egzekucyjnym
 • pomoc w sprawach pracowniczych
 • obsłudze spółek
 • pomocy w rejestracji zmian w KRS
 • przygotowaniu projektów uchwał oraz przeprowadzanie Zgromadzeń Wspólników
 • obsłudze księgowa oraz kadrowa
 • wdrożeniu RODO w tym przeprowadzenie audytów
 • i wiele innych.
 • pomoc w zakładaniu spółek oraz przy innych czynnościach w systemach KRS, PRS, S24

 

W jednym miejscu znajdziecie państwo ekspertów z różnych dziedzin co stanowi jego unikalność.

Frankowicze

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące umów kredytowych w walucie Euro i CHF. Do prawidłowej oceny Państwa sytuacji niezbędne będzie przesłanie Umowy kredytowej która może zawierać niedozwolone klauzule. Każda umowa i każdy Klient jest traktowany indywidualnie. Po dokonanej analizie Umowy przekażemy jakie warianty w sprawie można wykonać. Część spraw kończy się na etapie próby ugodowej i podpisaniu ustalonego aneksu do Umowy.

Sprawy rodzinne

Zgodnie ze sformułowanymi zasadami, priorytetem jest dobro dziecka, zapewnienie mu odpowiednich warunków bytowania i przestrzeganie jego praw. Ochroną objęta jest także instytucja rodziny, która jako podstawowa komórka społeczna powinna być stawiana na pierwszym miejscu podczas rozwiązywania wszelkich sporów sądowych oraz prowadzenia mediacji.

Prawo podatkowe

Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące w sprawach podatkowych dotyczących osób fizycznych i osób prawnych.

Reprezentujemy Klientów w charakterze pełnomocnika w postępowaniach toczących się przed organami podatkowymi, w szczególności przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorami Izb Skarbowych. Przygotowujemy odwołania od decyzji organów podatkowych ustalających zobowiązania podatkowe, jak również, od decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych, decyzji określających wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego oraz przygotowujemy ewentualną opinię lub skargę kasacyjną

Prawo budowlane

Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę inwestorów, spółek deweloperskich, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów działających na rynku nieruchomości oraz osób fizycznych, zapewniając wsparcie prawne na wszystkich etapach. Prowadzimy pełną obsługę procesu inwestycyjnego, od wyboru i zakupu nieruchomości po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i sprzedaż lub komercjalizację inwestycji. Przygotowujemy dopasowane do potrzeb Stron umowy najmu i umowy dzierżawy lokali, powierzchni biurowych i handlowych oraz nieruchomości. Dzięki stałej współpracy z wybranymi notariuszami akty notarialne są przygotowane przy najwyższej staranności.

Restrukturyzacja i Zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy.

Do wykonywania zarządu należy powołać Zarządcę sukcesyjnego. Jest on odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa, za umowy z pracownikami, kontakty z kontrahentami, sprawy podatkowe, ZUS do czasu uregulowania formalności spadkowych.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego może nastąpić za życia przedsiębiorcy, przez odpowiedni wpis do CEIDG lub po śmierci przedsiębiorcy. Jednak taka czynność musi odbywać się z udziałem notariusza i jest ograniczona czasowo.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa pozwoli na uniknięcie wielu negatywnych konsekwencji wynikających ze śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Zalety nowego rozwiązania m.in. to:

 • zachowanie numeru NIP
 • ciągłość stosunków pracy
 • dalsze obowiązywanie i wykonywanie umów cywilnoprawnych
 • możliwość dalszego wykonywania uprawnień z decyzji administracyjnych lub ułatwionego przeniesienia uprawnień (np. w zakresie transportu drogowego) na nowy podmiot
 • ważność udzielonych przez organy administracyjne promes
 • możliwość utrzymania wpisu w rejestrze działalności regulowanej
 • ciągłość rozliczeń podatkowych
 • zapewnienie dostępu do firmowych rachunków bankowych
 • możliwość dochodzenia wierzytelności wynikających z prowadzenia działalności na drodze sądowej
 • możliwość udziału w rozpoczętych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

 

Nasza Kancelaria m.in. zapewnia usługę polegającą na pełnieniu funkcji Zarządcy sukcesyjnego. Posiadamy duże doświadczenie w pomocy w prowadzeniu różnych działalności. Do każdego Klienta mamy indywidualne podejście ze względu na różnorodność prowadzonych działalności.

 

Prawo cywilne

spadkowe – wskazujące zasady dziedziczenia oraz wykonywania prawa wspólności majątku spadkowego, reguluje kwestie związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych w przypadku śmierci pierwotnego właściciela, chroni między innymi przed przywłaszczeniem spadku przez współspadkobiercę, dotyczy między innymi spraw o spadek oraz zachowek.
Ponadto prawo cywilne obejmuje sprawy odszkodowań, czyli świadczeń, które należą się osobom poszkodowanym od podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody. Do najczęściej spotykanych należą odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, czy też z tytułu ubezpieczenia na życie.

Ważną rolę odgrywa także prawo rodzinne, które zajmuje się stosunkami prawnymi w kwestiach majątkowych i niemajątkowych oraz funkcjonowaniem rodziny.

Jego podstawowym źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku. Istnieje także wiele węższych dziedzin, takich jak prawo górnicze określające zasady korzystania ze złóż kopalin, czy wodne dotyczące gospodarowania wodą. Z ustawodawstwa pozakodeksowego do cywilistyki zalicza się prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej.

Mediacje

Zapewniamy pomoc prawników wpisanych na listę stałych mediatorów. Podczas mediacji dbamy o odpowiednie warunki sprzyjające swobodnej komunikacji, a także czuwamy nad prawidłowym przebiegiem dyskusji. Nie narzucamy rozwiązań, lecz pomagamy w opracowywaniu ugody.

Mediacje znajdują zastosowanie w sprawach między innymi rozwodowych, o zniesienie współwłasności czy też podział majątku wspólnego oraz w innych sporach. Takie spory często wiążą się z negatywnymi emocjami, zatem szczególnie ważną rolę odgrywa wówczas wsparcie wykwalifikowanej, doświadczonej osoby.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub do odwiedzenia naszej kancelarii.

Windykacja

Windykacja jest procesem odzyskiwania własności z zastosowaniem środków określonych w przepisach prawa cywilnego. Ma więc na celu odzyskanie należnych pieniędzy lub innych dóbr materialnych. Przeprowadza się ją, gdy dłużnik nie spłaca zobowiązania i nie można nawiązać z nim kontaktu. Planując takie przedsięwzięcie, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, takiej jak LSST z warszawskiej dzielnicy Bielany.

Powierzając nam monitoring spłaty należności, mogą Państwo liczyć na zwiększenie skuteczności działań windykacyjnych przy minimalizacji kosztów. Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami informatycznymi, które umożliwiają nam bieżące weryfikowanie stanu sprawy. Ponadto współpracujemy z komornikami z całej Polski. Stosujemy windykację zarówno polubowną – w zakres której wchodzi wysyłanie wezwań do zapłaty w formie SMS-ów i listów, a także wpisanie dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej – jak też sądową mającą na celu uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi.

Ma ona na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi i opatrzenie go klauzulą wykonalności.