Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi część prawa prywatnego. Dotyczy kwestii związanych ze stosunkami prawnymi pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, które mają zdolność prawną.

DZIAŁY PRAWA CYWILNEGO

Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest ustawa Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 roku. Klasyfikuje on różne zagadnienia, wyodrębniając kilka podgałęzi, takich jak:

    • prawo ogólne – zawierające normy, które dotyczą m.in. zdolności prawnej, zdolności do czynności prawnych, ochrony dóbr osobistych;
    • prawo rzeczowe – określające zasady własności i współwłasności, a także prawa posiadania rzeczy; w przypadku jego naruszenia posiadaczowi przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń;
    • prawo zobowiązań – regulujące kwestie posiadania oraz realizowania zobowiązań zawartych w różnych umowach;
    • prawo spadkowe – wskazujące zasady dziedziczenia oraz wykonywania prawa wspólności majątku spadkowego; chroni między innymi przed przywłaszczeniem spadku przez współspadkobiercę.

Ponadto prawo cywilne obejmuje sprawy odszkodowań, czyli świadczeń, które należą się osobom poszkodowanym od podmiotu odpowiedzialnego za wyrządzenie szkody. Do najczęściej spotykanych należą: odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia na życie.

Ważną rolę odgrywa także prawo rodzinne, które zajmuje się stosunkami prawnymi w kwestiach majątkowych i niemajątkowych oraz funkcjonowaniem rodziny. Jego podstawowym źródłem jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku.

Istnieje także wiele węższych dziedzin, takich jak prawo górnicze określające zasady korzystania ze złóż kopalin, czy wodne dotyczące gospodarowania wodą.

Z ustawodawstwa pozakodeksowego bezspornie do cywilistyki zalicza się prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej.

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Postępowanie cywilne dotyczy spraw rozpatrywanych w trybie zarówno procesowym, jak i nieprocesowym. Pierwsza kategoria obejmuje procesy inicjowane przez osoby, które dochodzą swoich praw. Stronami są zatem powód i pozwany. Do najczęstszych procesów należą sprawy o zapłatę.

Mogą być one prowadzone w trybie zwykłym, w wydziale sądów do spraw cywilnych lub odrębnym – na przykład w wydziale sądów do spraw pracy. Orzeczenia mają postać wyroków oraz nakazów zapłaty.

Postępowanie nieprocesowe, nazywane również niespornym, toczy się w sądzie rejonowym, z wyjątkiem spraw o ubezwłasnowolnienie oraz separację. W tym przypadku szczególnie istotną rolę odgrywa interes publiczny. Nie ma jednak stron procesowych – są za to uczestnicy, a żądanie nosi nazwę wniosku. Postępowanie nie kończy się wyrokiem, lecz postanowieniem. Alternatywą dla rozwiązywania sporów drogą sądową mogą być także mediacje, których uczestnicy dążą do zawarcia ugody pod obecność bezstronnej osoby trzeciej, czyli mediatora.

USŁUGI KANCELARII PRAWNEJ

Prawo cywilne jest obszerną dziedziną, która w największym stopniu wpływa na życie codzienne obywateli. W zakres jej regulacji wchodzą bowiem takie kwestie, jak sposoby zawierania i realizowania umów – między innymi zlecenia, o dzieło, sprzedaży, najmu, dzierżawy czy darowizny. Zarówno osoby prywatne, jak też przedsiębiorcy mogą uzyskać pomoc oraz merytoryczne doradztwo dotyczące tych zagadnień w kancelariach prawnych, również w Kancelarii prawnej LSST. Zajmujemy się opracowywaniem pism procesowych – na przykład pozwów, apelacji lub skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego. Reprezentujemy także strony przed sądami w postępowaniach zarówno zwykłych, jak i uproszczonych, a także egzekucyjnych. Działamy w zakresie spraw między innymi o zapłatę, zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o rozwód oraz separację.

Ponadto usługi kancelarii prawnych obejmują profesjonalne doradztwo. Podczas spotkania prawnicy mogą wyjaśnić Klientowi zawiłe zapisy ustaw, rozwiać ewentualne wątpliwości, a także wskazać optymalne rozwiązania.