Mediacja

Istnieje kilka metod rozwiązywania sporów. Do pozasądowych sposobów należy między innymi mediacja. Polega ona na prowadzeniu dyskusji mającej na celu zawarcie ugody. Proces ten odbywa się z udziałem bezstronnej osoby trzeciej – mediatora. Prawników wpisanych na listę stałych mediatorów znajdziesz w kancelarii LSST, której siedziba znajduje się na warszawskich Bielanach.

CZYM JEST MEDIACJA?

Jest to proces dochodzenia do porozumienia, w którym uczestniczy mediator. Jego zadaniem jest wspieranie komunikacji i udzielanie skonfliktowanym stronom pomocy w opracowaniu kompromisu. Co ważne, musi on zachowywać neutralność oraz bezstronność – nie może opowiadać się za żadnym z uczestników ani narzucać konkretnych działań. W trakcie tego procesu istotne jest zachowanie atmosfery sprzyjającej swobodnym wypowiedziom oraz prezentowaniu swoich stanowisk. Mediacja ma bowiem na celu opracowanie rozwiązania, na które mogłyby dobrowolnie przystać obie strony. Inaczej wygląda to w przypadku arbitrażu, czyli innej pozasądowej metody osiągania porozumienia. Chcąc skorzystać z tego sposobu, każda ze stron musi wybrać własnego arbitra lub arbitrów. Rozstrzygają oni spór w oparciu o wcześniejsze ustalenia.

W JAKICH SPRAWACH MOŻE BYĆ PROWADZONA MEDIACJA?

Mediacje znajdują zastosowanie we wszystkich sprawach z zakresu prawa cywilnego, które dopuszczają możliwość zawarcia ugody. Od postępowania sądowego różnią się przede wszystkim niższym kosztem oraz krótszym czasem trwania, dlatego cieszą się dużą popularnością. Ponadto zazwyczaj wiążą się z mniejszym stresem niż tradycyjne postępowanie sądowe. Są poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym. Dotyczą między innymi spraw o:

  • zniesienie współwłasności,
  • podział majątku wspólnego,
  • zapłatę,
    rozwiązanie lub niewykonanie umowy,
  • dział spadku,
  • spory sąsiedzkie.

Ta metoda sprawdza się również we wszelkich sprawach, którymi zajmuje się prawo rodzinne. Mowa tu o kwestiach związanych między innymi z rozwodami, obowiązkiem alimentacyjnym, sprawowaniem władzy rodzicielskiej czy też kontaktami z dzieckiem. Strony mogą wówczas ustalić miejsce, w którym małoletni będzie mieszkał, wybrać szkołę lub opiekę zdrowotną, a także uzgodnić zasady pokrywania kosztów utrzymania oraz wychowania. Takie spory wiążą się często z negatywnymi emocjami, natomiast, jak zostało wspomniane, mediacja ma służyć spokojnemu dyskutowaniu w celu osiągnięcia kompromisu. Rozmowy sprzyjają także pojednaniu skonfliktowanych stron, co w przypadku posiadania wspólnego dziecka jest szczególnie istotne.

JAKĄ ROLĘ ODGRYWA MEDIATOR?

Mediator to bezstronny uczestnik mediacji, który stoi na straży prawidłowego przebiegu dyskusji. Dba on o to, aby strony mogły się swobodnie wypowiedzieć, przedstawić swoje stanowiska, a także wysłuchać się wzajemnie. Nie jest on jednak pełnomocnikiem żadnego z uczestników – nie rozstrzyga więc, kto ma rację, nie ocenia, nie wydaje wyroków. Jego podstawowym zadaniem jest stworzenie dogodnych warunków do komunikacji. Strony mogą zwrócić się do niego na każdym etapie prowadzonych rozmów. Akceptuje on każde rozwiązanie, nawet brak porozumienia.

Mediatorem może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych. Funkcja ta nie jest jednak przeznaczona dla sędziów (z wyjątkiem sędziów w stanie spoczynku). Mediatora wybierają strony lub wyznacza go sąd, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę stałych mediatorów (wpisów na listę dokonuje Prezes Sądu Okręgowego). Podczas poszukiwań takiej osoby warto kierować się jej kwalifikacjami i doświadczeniem. Pomoc w tym zakresie otrzymacie Państwo w kancelarii LSST, której siedziba znajduje się na warszawskich Bielanach.

Poza mediacjami zajmujemy się również między innymi prawem podatkowym, budowlanym i obsługą prawną firm.